va.

to make whole, entire, to complete, to perfect.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես ամբողջացուցանեմ
դու ամբողջացուցանես
նա ամբողջացուցանէ
մեք ամբողջացուցանեմք
դուք ամբողջացուցանէք
նոքա ամբողջացուցանեն
Imparfait
ես ամբողջացուցանեի
դու ամբողջացուցանեիր
նա ամբողջացուցանէր
մեք ամբողջացուցանեաք
դուք ամբողջացուցանեիք
նոքա ամբողջացուցանեին
Aoriste
ես ամբողջացուցի
դու ամբողջացուցեր
նա ամբողջացոյց
մեք ամբողջացուցաք
դուք ամբողջացուցէք
նոքա ամբողջացուցին
Subjonctif
Présent
ես ամբողջացուցանիցեմ
դու ամբողջացուցանիցես
նա ամբողջացուցանիցէ
մեք ամբողջացուցանիցեմք
դուք ամբողջացուցանիցէք
նոքա ամբողջացուցանիցեն
Aoriste
ես ամբողջացուցից
դու ամբողջացուսցես
նա ամբողջացուսցէ
մեք ամբողջացուսցուք
դուք ամբողջացուսցջիք
նոքա ամբողջացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ ամբողջացուցաներ
դուք մի՛ ամբողջացուցանէք
Impératif
դու ամբողջացո՛
դուք ամբողջացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու ամբողջացուցանիջիր
դուք ամբողջացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու ամբողջացուսջի՛ր
դուք ամբողջացուսջի՛ք