adj.

strongly walled.

adj.

Որոյ պարիսպն է ամուր. միւհքէմ հիսարլը՝ տիվարլը.

Եւ ոչ յեբուս ամրապարիսպ կարես մտանել։ Քաղաքք ամրաշէնք ամրապարիսպք անյաղթք. (Եփր. թագ. եւ Յես.։)