vn.

to dawn, to grow light, to be light, to be day-light.

չ.

ԱՅԳԱՆԱԼ. Այգ լինել. լուսանալ. առւօտ ըլլալ, լուսնալ. սապահ օլմագ.

Ընդ այգանալ աշալրջոցն. (Խոր. ՟Բ. 39։)

Մինչեւ ցառաւօտն այգանալոյ սուրբ կիւրակէին. (Վրք. հց. ԻԱ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես այգանամ
դու այգանաս
նա այգանայ
մեք այգանամք
դուք այգանայք
նոքա այգանան
Imparfait
ես այգանայի
դու այգանայիր
նա այգանայր
մեք այգանայաք
դուք այգանայիք
նոքա այգանային
Aoriste
ես այգացայ
դու այգացար
նա այգացաւ
մեք այգացաք
դուք այգացայք
նոքա այգացան
Subjonctif
Présent
ես այգանայցեմ
դու այգանայցես
նա այգանայցէ
մեք այգանայցեմք
դուք այգանայցէք
նոքա այգանայցեն
Aoriste
ես այգացայց
դու այգասցիս
նա այգասցի
մեք այգասցուք
դուք այգասջիք
նոքա այգասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ այգանար
դուք մի՛ այգանայք
Impératif
դու այգացի՛ր
դուք այգացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու այգասջի՛ր
դուք այգասջի՛ք