s.

vintager.

s.

ԱՅԳԵԿԻԹՔ որ եւ ԱՅԳԵԿՈՒԹՔ. Կութք կամ կթումն այգեաց. ժամանակ խաղող քաղելոյ կամ կթելոյ զայգիս. էգի կթողը. պաղպօզուճու, գադդաֆ.

adj.

այգեկութ, կթի, թաց. Որ կթէ զայգին. էգի կթողը.

Այգեկթաց եւ հնձողաց. (Ոսկ. ես.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Այգեկութք, կթոց

Voir tout