adj. adv.

so much, so many;
so, so much, to such a degree.

adj. adv.

Ա՛ՅԴՉԱՓ. τοσοῦτος, τοσούτῳ. tantus, tanto Այդքան. այդու չափով կամ աստիճանաւ. այդպիսի, եւ այդպէս. ատչափ. շուգըտար. հէմչէնտ. չիւնան.

Այլ այն զի՞նչ է առ այդչափ մարդիկդ. (Յհ. ՟Զ. 9։)

Պատմեսջի՛ր զայդչափ մեծութիւն զօրութեանցն Աստուծոյ առ ամենեսին". յն. լոկ, զմեծամեծսն Աստուծոյ. (՟Բ. Մակ. ՟Գ. 34։)

Այդչափ (յն. այսպէս) անմիտ էք. (Գղ. ՟Գ. 3։)

Ես այդչափ ինչ կարօղ էի". յն. այս կար էր իմ. (՟Բ. Մակ. ՟Ժ՟Ե. 39։)