adv.

just there, in the same place;
from the same place, again, over again, anew, afresh.

adv.

αὑτοῦ, ἑνταῦθα, κᾁνταῦθα. hic, ibi, huc Այդանօր. ի դմին տեղւոջ. յայդ վայր. հոտ տեղը, հոտ տեղ. շուրատա, շուրայա.

Նստարո՛ւք դուք այդր։ Տեսանե՞ս, զի՞նչ ծերք տանդ Իսրայէլի գործեն այդր։ Մի՛ մնասցէ այդր քար ի քարի վերայ։ Նստարո՛ւք այդր։ Է՞ ոք այդր այր. ասասցես, թէ ո՛չ է. եւ այլն։

Ոչ ինչ պիտոյ է այդր մեկնութիւն, այլ զի կատարեսցուք զասացեալսն. (Կոչ. ԺԵ։)

adj.

ԱՅԴՐ. Որպէս այդ. դ.

Ի դրախտի այդր։ Գրեցի ձեզ ի թղթի այդր։ (Ծն. ՟Գ. 1։ ՟Ա. Կոր. ՟Ե. 9։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Այդրէն

Այդրէնածին

Voir tout