adj. adv.

cf. Այդչափ.

cf. ԱՅԴՉԱՓ, եւ ԱՅՍՔԱՆ, ատքան, ատչափ. լուգատար.

Զայդքան բազմութիւն հաւատացելոց ջանայք խախտել. (Շ. թղթ.։)

Ոչ գնեմ այդչափ ծանրագնոյ ... ոչ տամ այդքանոյ պակաս. (Ոսկ. ապաշխ.։)

Զի՞ է զի եւս՝ նուազ միշտ, եւ դու այդքան ստուար։ Ընդէ՞ր այդքան զանգիտող ես. (Մխ. առակ.։)