adj. s.

յոքն. վերնոյն. որպէս թէ եզականն լինէր եւ ԱՅՆՉԱՓԻ. cf. ՈՐՉԱՓԻՔ, ԱՅՍՔԱՆԻՔ, ԱՅՆՔԱՆԻՔ. τοσοῦτοι, τοσούτων. tot et tantorum, a tantis

Զայնչափեացն գոնէ զերկրորդ մասն տացուք Աստուծոյ։ Կապեալ եւ ածեալ յայնչափեաց. (Ոսկ. յհ. ՟Բ. 33. 37. (տպ. զայնչափիցն. յայնչափից։))