adj.

ԱՅՆՔԱՆ կամ ԱՅՆՔԱՆԻ. Ունօղ զայն՝ զնոյն քանակ. նոյնքան. այնչափ. այնպէս մեծ կամ փոքր. անքան, անչափ. օլգատար.

Այնքան բարեացն։ Զարծուսցէ յայնքան վնասուց. (Յճխ. ՟Գ. ԺԹ։)

Յայնքան բարկութիւն շարժեալ. (Պիտ.։)

Առաջի այնքանոյ թագաւորի. (Խոր. ՟Գ. 65։)

Որքան վիրացն հարուածք անբժշկականք, այնքանեօք չափովք կրկին առ սմին եւ իմաստք արուեստից բարձրեալ բժշկիդ. (Նար. ՟Թ։)

ԱՅՆՔԱՆ. մ. Այնու քանակաւ կամ հաւասարութեամբ կամ համեմատութեամբ. այնչափ. օ գատար. օլ տերէճէտէ.

Ո՛չ ի պարգեւսն ես այնքան հռչակեալ, որքան յողորմութեանն. (Նար. ԻԳ։)

Զի եղէց այնքան Աստուած, որքան նա մարդ. (Շ. թղթ.։)

Որքան ոք յաւելուլ ի մեծութիւնն, յաւելու այնքան ի ցաւս անձին իւրոյ. (Սարգ. յկ. ՟Բ։)

Գիշեր ոչ այնքան զժամանակն որքան թէ զհրէական զանհաւատութիւնն անուանելով. (Յհ. իմ. ատ։)

Զբոլորիւքն գերազանցեաց քերթուածովք՝ այնքան, մինչ զի ... (Պիտ.։)

Այնքան ծարաւես իմում փրկութեան, մինչ զի ... (Նար. ԼԴ։)

Այնքան յաչաղանքն գրաւեալ զառաջնորդական զմիտս, որպէս զի զայսքան իմ զվէրս թողեալ եւ այլն. (Լմբ. ատ.։)

Այլ որչափ անկցուք, այնքան կանգնեսցո՛ւք, մեծայո՛յս լիցուք. (Գանձ.։)

cf. ԱՅՆՔԱՆ. եւս եւ՝ մինչեւ ցայնչափ ժամանակ.

Ցայնքան կրթեալ, մինչ սիրելիք կարի քաջ՝ թագաւորացն եղանիլ։ Ցայնքան, որ զի եւ զինքն իբրեւ զզօրավար նշանակէր։ Զիւրեանցն հանէին յաջորդս՝ ցայնքան, մինչ ի սպառել չուոյն։ Զլռութիւն սիրելով՝ ցայնքան ոչ հանէին խօշիւն, մինչեւ ... (Պիտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ցայնքան

Voir tout