s.

derision, mockery, raillery, ridicule, scorn, contempt.

s.

Այպանելն, իլն. որ եւ այպն. ծաղր. խաղ. կատականք. անարգանք. թշնամանք. մաւխարալըգ. իսթիհզա. մէզե. παιγνία. lusus, ludibrium

Այպանութիւն քո արար քեզ զայդ. (Երեմ. ԽԹ. 16։)

Այպանութեան բաժակ, քացախ ընդ լեղւոյ. (Ագաթ.։)

Ընթերցեալ զգիր այպանութեանն. (Ասող. ՟Բ. 4։)

Ձաղանաց եւ այպանութեան համբերեալ. (Վրք. սեղբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif այպանութիւն այպանութիւնք
accusatif այպանութիւն այպանութիւնս
génitif այպանութեան այպանութեանց
locatif այպանութեան այպանութիւնս
datif այպանութեան այպանութեանց
ablatif այպանութենէ այպանութեանց
instrumental այպանութեամբ այպանութեամբք