adj.

that loves her husband.

adj.

Որ սիրէ զայր իւր. իր էրիկը սիրօղ. գօճասընը սէվէն. φίλανδρος. amans viri

Այրասէրս լինել. (Տիտ. ՟Բ. 4։)

Իմաստուն եւ այրասէր եւ պարկեշտ. (Մեսր. եր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Եղբայրասէր, սիրաց

Հայրասէր

Մայրասէր

Voir tout