s.

Զօրութիւն եւ ներգործութիւն այրելոյ. էրօղ ըլլալը. եագմասը.

Թողեալ զայրեցողութիւնն ի լուսոյն. (Վրդն. դան.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif այրեցողութիւն այրեցողութիւնք
accusatif այրեցողութիւն այրեցողութիւնս
génitif այրեցողութեան այրեցողութեանց
locatif այրեցողութեան այրեցողութիւնս
datif այրեցողութեան այրեցողութեանց
ablatif այրեցողութենէ այրեցողութեանց
instrumental այրեցողութեամբ այրեցողութեամբք