vn.

to become a widow or widower, to be a widow or widower;
cf. Արիանամ.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես այրիանամ
դու այրիանաս
նա այրիանայ
մեք այրիանամք
դուք այրիանայք
նոքա այրիանան
Imparfait
ես այրիանայի
դու այրիանայիր
նա այրիանայր
մեք այրիանայաք
դուք այրիանայիք
նոքա այրիանային
Aoriste
ես այրիացայ
դու այրիացար
նա այրիացաւ
մեք այրիացաք
դուք այրիացայք
նոքա այրիացան
Subjonctif
Présent
ես այրիանայցեմ
դու այրիանայցես
նա այրիանայցէ
մեք այրիանայցեմք
դուք այրիանայցէք
նոքա այրիանայցեն
Aoriste
ես այրիացայց
դու այրիասցիս
նա այրիասցի
մեք այրիասցուք
դուք այրիասջիք
նոքա այրիասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ այրիանար
դուք մի՛ այրիանայք
Impératif
դու այրիացի՛ր
դուք այրիացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու այրիասջի՛ր
դուք այրիասջի՛ք