cf. ԱՅՐՈՒԹԻՒՆ. ըստ բ. նշ.

Այրիութիւն առանձին ըստ ինքեան՝ սաստիկ նեղութիւն է. (Սարգ. յկ. ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif այրիութիւն այրիութիւնք
accusatif այրիութիւն այրիութիւնս
génitif այրիութեան այրիութեանց
locatif այրիութեան այրիութիւնս
datif այրիութեան այրիութեանց
ablatif այրիութենէ այրիութեանց
instrumental այրիութեամբ այրիութեամբք