s.

Բառ յն. անագնօստիս. այս ինքն վերծանօղ. ἁναγνώστης lector Ընթերցօղ յեկեղեցւոջ որպէս դպիր.

Ութերորդ դաս եկեղեցւոյ անագանոսք, որ թարգմանի ընթերցողք. եւ գործ է սոցա ընթեռնուլ զմարգարէս եւ զբնագիրս եւ զվարդապետականս. (Լմբ. պտրգ.։)

Երիցանց, եւ սարկաւագաց, կամ անագանոսաց. (Ագաթ.։)

Յորժամ առեալ զԵսային ընթերցար, զկարգ անագանոսացն ուսուցեր. (Լծ. նար.։)