adj.

ὁψιμαθής. sero discens, vel doctus. Անագան ուսանող. ի հասուն հասակի կրթեալ յուսումն. մենծուստ սորվօղ.

Յորս թէպէտեւ այնքան անագանուսումն էր, յոյժ սաստկութեամբ քան զնախաժամանեալսն զօրանայր. (Ածաբ. կիպր.։)

Այսպիսեօք հիացեալ (լինէր), վասն զի անագանուսումն էր. (Ճ. ՟Բ. ի կիւրղ. երուսաղէմի.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անագանուսումն անագանուսմունք
accusatif անագանուսումն անագանուսմունս
génitif անագանուսման անագանուսմանց
locatif անագանուսման անագանուսմունս
datif անագանուսման անագանուսմանց
ablatif անագանուսմանէ անագանուսմանց
instrumental անագանուսմամբ անագանուսմամբք