adj.

insipid, tasteless, unsavoury;
hated, disliked.

adj.

ԱՆԱԽՈՐԺ որ եւ ԱՆԱԽՈՐԺԵԼԻ. ἁηδής, ἁβούλιτος. injucundus Որ ինչ ո՛չ է ախորժելի. անհաճոյ. անհամ. տատսըզ, նախօշ, նամագպուլ.

Անախորժ ճաշակ. (Խոսր.։)

Անախորժ դառնութիւն պտղոյ. (Նար. ՟Ե։)

Խնդրէ զանախորժսն ախորժակս. (Մագ. ԻԵ։)

Եւ չախորժօղ. դժկամակ. երես դարձնօղ. հազ եթմէյէն.

Սոքա բնութիւն անմարմին, եւ անախորժք չարի. (Լմբ. սղ.։)

Կամ որ անախորժանայ, որ հատեալ է յախորժից.

Անախորժ լիցի կոկորդն որ ծկտայ. եւ դարձեալ ա՛յլ ըմբեսցէ, եւ փսխէ. (Աթ. Կիւրղ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անախորժակ

Անախորժելի, լւոյ, լեաց

Voir tout