adj.

without salt, unsalted;
insipid, tasteless.

adj.

ԱՆԱՂ որ եւ ԱՆԱՂԻ. Ուր պակասի աղ՝ իրօք կամ նմանութեամբ. անհամ. անախորժ. անլի. պտթսըզ. թուզսուզ.

Բանք ձեր ոչ լինիցին անհամ եւ անաղ՝ որպէս զռամկաց անմտաց. (Շ. ընդհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անաղարտելի

Անաղաց

Անաղելի

Անաղի

Անաղտ

Անաղտութիւն, ութեան

Անաղօտ

Երկանաղաց

Voir tout