adj.

unspotted, unstained, unsullied, pure.

adj.

ἁκηλίδωτος. immaculatus Մաքուր յաղտոյ. անարատ. անբիծ. քիրսիզ, չէքէսիզ, միւնէզզէհ.

Գայ ի մկրտութիւն անաղտն ի մեղաց. (Եղիշ. մկրտ.։)

Անաղտ ծնունդն, եւ հարսանիքն անախտական. (Նիւս. երգ.։)

Հայելիս անաղտս. (Դիոն. երկն. ՟Գ։)

Անաղտ էր իբրեւ զաչս. (Լմբ. յանառակն։)

Ընդ անաղտ մաքրութեանդ եւ անբիծ բարի։ Զատեալ ի խղճէ անաղտ ամբծութեամբ. (Նար. Ձ. ՂԱ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անաղտութիւն, ութեան

Voir tout