ԱՆԱՂՏԱԿԱՆ ԱՆԱՂՏԵՂԻ. cf. ԱՆԱՂՏ.

Ձուկան՝ իբրեւ զոսկի անաղտական. (Գանձ.։)

Դու ետուր զսա (զբնութիւնս մեր) անաղտեղիս, հայրն իմ Ադամ բազում աղտով տկարացոյց զսա. (Եփր. ի մարգարիտն.։)