adj.

that rears, breeds animals or cattle.

adj.

ζωοτρόφων, -ος, animalia nutriens, pecuarius. Որ բուծանէ զանասունս. հայվան պէսլեյէն.

Պաճարատեսք եւ անասնաբոյծք են քան զայլս. (Փիլ. քհ.։)