s.

unnatural knowledge of a beast, bestiality.

s.

Խառնակումն մարդոյ ընդ անասնոյ՝ ընդդէմ բնութեան. անասնամոլութիւն. անասնազանցութիւն.

Արուամոլութիւն եւ անասնագիտութիւն. (Կիր. ՟ը. խհ.։)

Յորժամ զառն զչար գիտասցէ զանասնագիտութեան. (Մխ. դտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անասնագիտութիւն անասնագիտութիւնք
accusatif անասնագիտութիւն անասնագիտութիւնս
génitif անասնագիտութեան անասնագիտութեանց
locatif անասնագիտութեան անասնագիտութիւնս
datif անասնագիտութեան անասնագիտութեանց
ablatif անասնագիտութենէ անասնագիտութեանց
instrumental անասնագիտութեամբ անասնագիտութեամբք