adj.

unproductive, fruitless, useless;
worthless.

adj.

Անբաժ յարդեանց. անարգասաւոր. անպտուղ. եւ անգործ. պիհասըլ.

Անդաստան անարդիւն. (Խոսր.։)

Անարդիւն անպտղութիւն. (Յհ. կթ.։)

Առանձինն խորհուրդք եւ յանձնառութիւնք՝ անգործք եւ անարդիւնք են յինքեանց, եթէ ոչ շարժեսցին ի մտացն առ անգսն իւրեանց արդիւնս եւ ներգործութիւնս. (Փիլ. լին. ՟Դ. 56։)