adj.

ἁφιλόστοργος. Անմասն ի գթասիրելոյ. անգութ. խիյանէթ.

Ոչ էին անգթասէրք ոմանք, այլ յաւէտ աստուածասէրք։ Նոքա եղեն խիստք եւ անգթասէրք. (Պրպմ. ԼԸ։)