adj.

Ոչ այնչափ դժնդակ. ոչ կարի չար.

Դժնդակք այսոքիկ, թէպէտեւ յանդժնդակացն. (Ածաբ. կարկտ. (թարգմանն մեր ընթեռնոյր. իսկ այլք ընթեռնուն, եւ առաւել քան զդժնդակս)։)