adv.

again, anew, afresh;
from or to the same place, in the same situation;
— դառնալ, to return;
— սկսանել, to recommence;
— ասել, to repeat or say over again;
cf. Անդէն.

adv.

Վերստին. դարձեալ. եւ յետս. ընդ կրունկն. նորէն, ետ. թէքրար. կէրի. ուստի ԱՆԴՐԷՆ ԴԱՌՆԱԼ ասի՝ իբր վերադառնալ. ἁναστέφω. revertor.

Ել, եւ անդրէն ոչ դարձաւ։ Եւ այր Իսրայէլի դարձաւ անդրէն։ Դարձի՛ր անդրէն, եւ ննջեա՛. եւ դարձաւ անդրէն, եւ ննջեաց։ Ե՛րթ, դարձի՛ր անդրէն։ Դառնայցէ անդրէն ի մեղս իւր։ Ելեալ ոգին՝ անդրէն ոչ դառնայ. եւ այլն։

Դարձեալ դարձուցից անդրէն յողբս զբանս իմ. (Յհ. կթ.։)

Գլորեալք անդրէն կանգնեցան։ Վերստին անդրէն միւսանգամ. (Նար.։)

Անդրէն դարձեալ ի նոյն բնութիւնս խաղաղացեալ։ Որ պարգեւացն, նոյն անդրէն եւ ի բաց հանել կարող է. (Պիտ.։)

Կամ փոխանակաւ. անոր տեղը. գարշըլըգ.

Ոչ փոխադրել անդրէն չարի չար. (Նար.։)

Զբարւոք ծերատածութիւնսն անդրէն փոխանորոգեալ ծնողացն։ Անդրէն պատասխանովն դաւանեցի ստուգապէս. (Պիտ.։)

իբր անդր. անդ. նոյն տեղը. օրայա. ἑκεῖ. ibi, illuc.

Եւ դարձեալ երթաս անդրէն. (Յհ. ՟Ժ՟Ա. 8։)

Զանտիսն ի քաղաք տանել, եւ զքաղաքիսն անդրէն ածել. (Պիտ.։)

Կամ անդէն. անդէն վաղվաղակի. հէման. εὑθέως. statim.

Մտեալ անդրէն փութանակի առ թագաւորն. (Մրկ. ՟Զ. 25։)

Կտրեցին զլեզուն անդրէն ի նմին ժամու. (ՃՃ.։)

Անդրէն իսկ կատարի կամեցեալ. (Պիտ.։)

Ղեկացն կառուցմունք անդրէն սուզան. (Նար.։)