adv.

ԱՆԶՂՋԱԿԱՆԱԲԱՐ ԱՆԶՂՋԱԿԱՆԱՊԷՍ Անզեղջ մնալով ի չարիս. անզղջութեամբ. խստասրտութեամբ.

Անզղջականաբար ըմբռնէ ի մեղս. (Լմբ. սղ.։)

Մինչեւ ցե՞րբ յաջակողմեանն գթեմք անզղջականապէս։ Յաճախողին ի մեղս անզղջականապէս. (Լմբ. ատ. եւ Լմբ. սղ.։)