s.

impenitence, obduracy.

s.

որ եւ ԱՆԶՂՋԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ. Անզեղջ մնալն ի չարիս. անդարձութիւն ի մեղաց. խստասրտութիւն մեղաւորի. թէօպէսիզլիք.

Անզղջութեանն՝ զղջումն արտասուաց. (Յճխ. ՟Ժ՟Թ։)

Որ զանզղջութեան սառն հալէ. (Նար. երգ.։)

Որ յանզղջութեան լինիցին մինչեւ ի մահ. (Շ. ընդհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անզղջութիւն անզղջութիւնք
accusatif անզղջութիւն անզղջութիւնս
génitif անզղջութեան անզղջութեանց
locatif անզղջութեան անզղջութիւնս
datif անզղջութեան անզղջութեանց
ablatif անզղջութենէ անզղջութեանց
instrumental անզղջութեամբ անզղջութեամբք