adj.

that cannot be refreshed

adj.

Որ ոչն զովանայ. որ չիպաղիր. սօվումազ.

Կրեմ եղկելիս զանզովանալի զկիզումն։ Բորբոքմամբ մեծաւ անզովանալի. (Նար. ՟Ժ՟Թ. ՟Ի՟Զ։)