adj.

without power, weak, impotent, feeble;
unmanly, fainthearted;
inefficacious, insufficient;
invalid.

adj.

ἅνισχυς, ἁδρανής. infirmus. Որ ոչ զօրէ. յետնեալ ի զօրութենէ. տկար. տզօր, անկարող. անոյժ. չատիկօղ, ուժ չունեցօղ. գուվվէթսիզ. գուտրէթսիզ. զայիֆ.

Ընտիրք՝ անզօրք եղիցին։ Յամենայն կողմանց անզօր. (Ես. ՟Խ. 30։ ՟Բ. Մակ. ՟Ե. 4։)

Անզօր լեզու. (Կիւրղ. գանձ.։)

Առնիցեն անզօր ի զօրութենէ. (Ոսկ. ես.։)

Ետես զինքն թշնամի անզօր առ անտովն. (Աթ. անտ.)

Անզօր է առ սուրբս։ Անզօր եղեալ ի նորա զօրութեանն։ (Յճխ. ՟Ժ՟Դ. ՟Ի։)

Արուն զօրաւոր ասի, եւ էգն անզօր. (Լծ. ածաբ.։)

Կանացի կնատ եւ անզօր լինելութեանն. (Պիտ.։)

Ըմբռնէ զնա իբրեւ զանզօր տղայ. (Արծր. ՟Ե. 3։)

Ե՛րթ զօրաւորդ առ անզօրն մրջիւն. (Համամ առակ.։)

Զօրացուցանէ զանզօրս մեծազօր զօրութեամբ. (Եզնիկ.։)

Տկարացս զմեծամեծացն առնես հարցումն, եւ անզօրացս հարկես. (Արշար.։)

Առնէ զդիւացն մարտ՝ անզօր։ Նետք հրեղէնք՝ լուսաւորելոցն մտօք անզօրք են. (Խոսր.։)

Անզօր սահման. իբր անհեստատ. (Եզնիկ.։)

Կերակուր մեր անզօր. իբր անշահ. (Լաստ. յիշ.։)

Անզօր ի դալարութենէ. իբր անդալար. (Շ. բարձր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անզօրանամ, ացայ

Անզօրացուցանեմ, ուցի

Անզօրութիւն, ութեան

Voir tout