s.

cf. Անութ.

cf. ԱՆՈՒԹ.

Ձեռքն եւ բազուկն յորժամ զարկք առնու, ուռենայ ի յանթքն (կամ յանդքն). (Մխ. բժիշկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անթագաւոր, աց

Անթախանձ

Անթաղ

Անթանոցիկ

Անթառամ

Անթատակ

Անթարգման

Անթարգմանաբար

Անթարգմանապէս

Անթարգմանելի

Անթարթ

Անթարթափ

Անթարշամ

Անթաց

Անթափ

Անթափանց

Անթափանցիկ

Անթափանցկութիւն, ութեան

Անթաքուն

Անթաքուստ

Voir tout