s.

proconsulship.

s.

ἁνθυπατεία. proconsulatus. Պաշտօն եւ իշխանութիւն փոխանակի բդեշխին.

Յամի չորրորդի անթիպատութեանն ղաւոդիկեայ. (ՃՃ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անթիպատութիւն անթիպատութիւնք
accusatif անթիպատութիւն անթիպատութիւնս
génitif անթիպատութեան անթիպատութեանց
locatif անթիպատութեան անթիպատութիւնս
datif անթիպատութեան անթիպատութեանց
ablatif անթիպատութենէ անթիպատութեանց
instrumental անթիպատութեամբ անթիպատութեամբք