s.

mischance, disappointment;
unseasonableness.

s.

ἁκαιρία. importunitas. Անժամ գոլն. տարադիպութիւն.

Ոչ թշնամութիւնն, եւ ոչ անժամութիւնն, եւ ոչ այլ ինչ կարիցէ լինել արգել. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 22։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անժամութիւն անժամութիւնք
accusatif անժամութիւն անժամութիւնս
génitif անժամութեան անժամութեանց
locatif անժամութեան անժամութիւնս
datif անժամութեան անժամութեանց
ablatif անժամութենէ անժամութեանց
instrumental անժամութեամբ անժամութեամբք