cf. ԱՆԼՈՒԱՅՈՒԹԻՒՆ.

Ի յաղտէ կամ յանլուացութենէ. (Մխ. բժիշկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անլուացութիւն անլուացութիւնք
accusatif անլուացութիւն անլուացութիւնս
génitif անլուացութեան անլուացութեանց
locatif անլուացութեան անլուացութիւնս
datif անլուացութեան անլուացութեանց
ablatif անլուացութենէ անլուացութեանց
instrumental անլուացութեամբ անլուացութեամբք