adj.

that loves not peace, turbulent.

adj.

Որ ոչն սիրէ զխաղաղութիւն. խռովասէր. անհանդարտ.

Նեղէր տագնապէր անխաղաղասէր կենօք. քանզի յոյժ սիրելի էր նմա խռովութիւն. (Եղիշ. ՟Ա։)