s.

Պակասութիւն խաղաղութեան. խառնակութիւն. խռովութիւն. վրդով.

Ի ժամանակի անիշխանութեան եւ անխաղաղութեան. (Խոր. ՟Գ. 4։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անխաղաղութիւն անխաղաղութիւնք
accusatif անխաղաղութիւն անխաղաղութիւնս
génitif անխաղաղութեան անխաղաղութեանց
locatif անխաղաղութեան անխաղաղութիւնս
datif անխաղաղութեան անխաղաղութեանց
ablatif անխաղաղութենէ անխաղաղութեանց
instrumental անխաղաղութեամբ անխաղաղութեամբք