cf. ԱՆԽԱՅԵՄ. (որպէս ասի եւ ատեամ, կամ ատեմ)

Կանխեա՛, եւ մի՛ անխայեար. (Ես. ՟Ծ՟Դ. 2։)

Սէր՝ որ անխայեայ յընկերս իւր։ Անխայեայր ի վերայ նոցա։ Պարտ եւ պատշաճ է ձեզ անխայեալ ի վերայ այնպիսոյն. (Եփր. ծն. եւ Եփր. թագ. եւ Եփր. կոր.։)