adj.

imprudent, indiscreet;
inconsiderate, unadvised, rash.

adj.

Անմասն ի խոհեմութենէ. անընտրող. անմիտ. եւ անմտական. անխորհուրդ. բարակ չմտածօղ, անխելք. ագըլսըզ. թէտպիրսիզ. թէվէքէլլի.

Անմաքուր կենդանի է ուղտ, եւ անխոհեմ. (Գէ. ես.։)

Գնացք անխոհեմ. (Նար. ՟Ծ՟Զ։)

Անխոհեմ ձայն. (Երզն. քար։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխոհեմաբար

Անխոհեմութիւն, ութեան

Voir tout