adj.

intrepid, calm.

adj. adv.

Ոչ խուճապեալ. անվրդով. անխռով. հանդարտ. խաղաղ, եւ խաղաղութեամբ. աչալրջութեամբ. (լծ. եւ թ. հիճապսըզ առանց ակնածութեան)

Անխուճապ դէմս ցուցանել։ Անխուճապ սրտիւ՝ ըրհնաբանօղ Աստուծոյ գոլ. (Լմբ. սղ.։)

Գիշերն՝ անխուճապ աղօթից է ժամանակ. (Տօնակ.։)

Անխուճապ առնեմ քեզ պատասխանի. (Ճ. ՟Ա.։)