cf. Անծախ.

cf. ԱՆԾԱԽ, ըստ (՟Ա. նշ։)

Ոչ ժամանակ մաշեն, ոչ հող փտէ, այլ կայ մնայ միշտ անծախական. (Ոսկ. ես.։)

Ջեռնուին եւ նոքա անծախական հրովն. (Եղիշ. ՟Բ։)

Անծախական պատարագ. (Գէ. ես.։)