s.

Սէր եւ փոյթ անկուածոյ, հիւսելոյ, գործելոյ. ըստ յն. արուեստասիրութիւն. φιλοτεχνία.

Իբրեւ զմեղուս հաւաքել զպիտանացուսն ի միոյ խորսխիս անկասիրութիւնն եւ քաղցրութիւն. (Ածաբ. մակաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անկասիրութիւն անկասիրութիւնք
accusatif անկասիրութիւն անկասիրութիւնս
génitif անկասիրութեան անկասիրութեանց
locatif անկասիրութեան անկասիրութիւնս
datif անկասիրութեան անկասիրութեանց
ablatif անկասիրութենէ անկասիրութեանց
instrumental անկասիրութեամբ անկասիրութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Մանկասիրութիւն, ութեան

Ցանկասիրութիւն, ութեան

Voir tout