adj.

irreligious.

adj.

Օտար ի ճշմարիտ կրօնից. անհաւատ, մոլար. մէզհէպսիզ.

Մահու պարտաւոր է, եւ անկրօն։ Առն անկրօնի. (ՃՃ.։)

Անկրօն կրօնք. (Սամ. եր.։)

Զչար կրօնսն անկրօնս. (Կոչ. ՟Զ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անկրօնութիւն, ութեան

Voir tout