cf. ԱՆՀԱՍ ըստ ՟Ա նշ. ἁνέφικτος, ἅληπτος. quo perveniri nequit, non assequandus.

Զանհասանելին ինքեան յափշտակելով զբարձրութիւնն. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Անհասանելիք են խորքս. (Պիտ.։)

Ի բարձրագունից յանդուգն եւ անհասանելի խուզմանցն. (Դիոն.։)

Ծառոց անհասանելեաց։ Անհասանելի հեռաւոր. (Նար.։)

Ոչ տենչալ անհասանելեացն. (Սահմ. ՟Դ։)

Անհասանելեաց հնարք. (Նար. ՟Ձ՟Թ։)

Զկարի վաղուց նոցա իրս՝ եւ նոցա անհասանելիս՝ աւասիկ յայտնեմ. (Խոր. ՟Ա. 31։)

Ամենեւին անհասանելին՝ անյուսալի է եւ անձեռնարկելի. (Աստոաւծաբ Ծն.։)

Եւ անհաս՝ ըստ ՟Բ նշ. ἁκατάληπτος, ἁπερίληπτος. incomprehensibilis, captum fugiens.

Գիտել եւ հասու լինել յաւէտ կամեցեալք զմեծամեծսն եւ անհասանելի. (Աթ. ՟Բ։)

Աներեւոյթ եւ անհասանելի. (Դիոն.։ եւ Ածաբ.։)

Անհասանելիդ Աստուած. (Շար.։)

Սեւեռք ոտից անհասանելւոյն։ Խորհուրդ անհասանելի։ Զանհասանելին իշխանականս իմացման. (Նար.։)

Անհասանելի երանութեանն բարիք։ Յանհասանելիս գալով զարմացումն. (Պիտ.։)