adj.

well formed, elegant, handsome, beautiful.

adj.

Գեղեցիկ եւ վայելուչ անձամբ. աղուոր. տիլպէր.

Զոր առեալ անձնագեղոյն։ Անձնագեղացն պարսից. (Խոր. ՟Ա. 8։ ՟Գ. 65։)

Զանձնագեղս արտաքոյ այլոցն տրոհեալ։ Զանձնագեղս եւ զվայելուչ երիտասարդն զԱշոտ. (Յհ. կթ.։)