s.

Դնելն զանձն. ընծայումն անձին ի ծառայել.

Անձնադրութեան եւ նուիրման է ձայնս, ահաւասիկ ես. (Գէ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անձնադրութիւն անձնադրութիւնք
accusatif անձնադրութիւն անձնադրութիւնս
génitif անձնադրութեան անձնադրութեանց
locatif անձնադրութեան անձնադրութիւնս
datif անձնադրութեան անձնադրութեանց
ablatif անձնադրութենէ անձնադրութեանց
instrumental անձնադրութեամբ անձնադրութեամբք