s.

rain-water.

s.

Ջուր անձրեւի. անձրեւ. եազմուր սույու.

Հեղեղատէ զնա անձրեւաջուրն. (Մծբ. ՟Ժ՟Թ։)

Թէ ո՛րպէս պարտ է ժողովել զանձրեւաջուրն. (Վստկ. ՟Ե. ՟Ճ՟Լ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անձրեւաջուր անձրեւաջուրք
accusatif անձրեւաջուր անձրեւաջուրս
génitif անձրեւաջրոյ անձրեւաջրոց
locatif անձրեւաջրոյ անձրեւաջուրս
datif անձրեւաջրոյ անձրեւաջրոց
ablatif անձրեւաջրոյ անձրեւաջրոց
instrumental անձրեւաջրով անձրեւաջրովք