s.

Անհնարութիւն. անհնարին իրք.

Ամենաբուժ հնար անճարութեան. (Նար. ՟Ի՟Գ։)

Զամենայն անճարութիւն եւ զտարակոյս մտաց քոց լուծանէ. (Լմբ. սղ.։)

Դատօղքն ի մեծ իմն անճարութեան վտանգէին. (Ոսկ. գծ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif անճարութիւն անճարութիւնք
accusatif անճարութիւն անճարութիւնս
génitif անճարութեան անճարութեանց
locatif անճարութեան անճարութիւնս
datif անճարութեան անճարութեանց
ablatif անճարութենէ անճարութեանց
instrumental անճարութեամբ անճարութեամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անհանճարութիւն, ութեան

Voir tout