vn.

to lose senses, to become crazy or stupid.

չ.

ἁφρονεύομαι, ἁσυνετέω, ἁνοηταίνω. desipio, insipienter ago. Անմիտ լինել. անմտութեամբ գործել. անխելք ըլլալ, անխելք բան ընել. ագըլսզլըգ էթմէք.

Հովիւքն անմտացան. (Երեմ. ՟Ժ. 21։)

Քահանայքն անմտանան. (Կոչ. ՟Ժ՟Դ։)

Դադարեսցեն յանմտանալոյ. (Առ որս. ՟Թ։)

Մի՛ անմտասցուք զօրէն անասնոց. (Սարգ. յկ. ՟Զ։)

Անմտանայ առ բանս. (Իգն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես անմտանամ
դու անմտանաս
նա անմտանայ
մեք անմտանամք
դուք անմտանայք
նոքա անմտանան
Imparfait
ես անմտանայի
դու անմտանայիր
նա անմտանայր
մեք անմտանայաք
դուք անմտանայիք
նոքա անմտանային
Aoriste
ես անմտացայ
դու անմտացար
նա անմտացաւ
մեք անմտացաք
դուք անմտացայք
նոքա անմտացան
Subjonctif
Présent
ես անմտանայցեմ
դու անմտանայցես
նա անմտանայցէ
մեք անմտանայցեմք
դուք անմտանայցէք
նոքա անմտանայցեն
Aoriste
ես անմտացայց
դու անմտասցիս
նա անմտասցի
մեք անմտասցուք
դուք անմտասջիք
նոքա անմտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ անմտանար
դուք մի՛ անմտանայք
Impératif
դու անմտացի՛ր
դուք անմտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու անմտասջի՛ր
դուք անմտասջի՛ք