adj.

shelterless, without roof, houseless.

adj.

ἅστεγος. non tectus, sine tecto. Ոյր չգուցէ յարկ բնակութեան. անտուն. բացօթեագ. տուն տեղ չունեցօղ.

Զաղքատս անյարկս տա՛ր ի տուն քո. (Ես. ՟Ծ. 7։)

Զանյարկս ընդ յարկաւ ածել. (Մանդ. ՟Զ։)

Ոչ յարկեալ. անծածկոյթ. ուր չկայցէ յարկ. բացօթեայ. ծածք չունեցօղ, վրան բաց.

Ի ստորուստ զօրէն անհիմն տան, եւ ի վերուստ բռնութեամբ օդոյն իբրեւ զանյարկս վտանգէ. (Պիտ.։)

Յանյարկ տեղիս. (Բուզ. ՟Դ. 5։)

adv.

Առանց յարկի. ի բացի կալով.

Յաւուրս սառնամանեացն անյարկ անցուցանէր. (Ճ. ՟Բ.։)

Անյարկ արտաքոյ ուրեք. (Արշ.։)