adv.

cf. Անյեղաբար.

cf. ԱՆՅԵՂԱԲԱՐ.

Անյեղապէս ծնեալ աստուած յաստուծոյ. (Պրոկղ. ներբ. ղկ.։)

Միացար մարմնով յարգանդի կուսին՝ անյեղապէս գոլով։ Նկարագիր անյեղապէս ի ծառայական խոնարհի պատկեր. (Շար.։)

Յարդարել ըստ իմում յեղանակի անյեղապէս. (Մագ. լ։)

Զմի եւ զնոյն անյեղապէս պատմեն. (Սկեւռ. յար.։)